DOWNLOAD ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Katrien Sterckx
handel drijvend onder de handelsnaam “Skin Esthetiek”
Molenweg 37 – BE-3080 Tervuren (Duisburg), België
T. +32 (0) 474 97 37 02
Ondernemingsnummer (KBO): 0727.335.791
Btw-nummer: BE 0727335791
Hierna: “Skin Esthetiek”

Artikel 1: Algemene bepalingen; doelpubliek

Skin Esthetiek biedt haar klanten de mogelijkheid om bepaalde producten en diensten online te bestellen via haar webwinkel.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”), elke daaruit voortvloeiende koopovereenkomst en/of dienstenovereenkomst, alsook de bestelde goederen en/of diensten.

De webwinkel van Skin Esthetiek is enkel gericht op een beperkt doelpubliek, nl.:

 • professionele klanten die hun hoofdvestiging hebben in een lidstaat van de Europese Unie; en
 • consumenten met woonplaats in België of Nederland.

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Skin Esthetiek (1) bevestigt de Klant deze Voorwaarden gelezen en begrepen te hebben in de Nederlandse taal, en (2) aanvaardt de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden of aankoopvoorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk door Skin Esthetiek aanvaard zijn.

In geval van enige  tegenstrijdigheid tussen de Nederlandstalige versie en een anderstalige versie van deze Voorwaarden, zal de Nederlandstalige versie primeren; een anderstalige versie van deze Voorwaarden is niet bindend t.a.v. Skin Esthetiek.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven) exclusief BTW, en inclusief alle andere verplicht door de Skin Esthetiek te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen of diensten zoals zij woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website van Skin Esthetiek (de “Website”) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Skin Esthetiek niet. Skin Esthetiek is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Skin Esthetiek is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, of redactie-, zet- of drukfouten.

Afbeeldingen bij producten zijn een naar best vermogen gemaakte, waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Skin Esthetiek kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. In geval van bijbestellingen kan Skin Esthetiek niet garanderen dat het materiaal van de bijkomende bestelling hetzelfde kleurbad heeft ondergaan als het materiaal van de eerdere bestelling. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Skin Esthetiek. Skin Esthetiek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Afbeeldingen bij diensten zijn hoe dan ook louter illustratief en niet bindend.

Artikel 4: Online bestellingen

De overeenkomst komt slechts tot stand door het definitief plaatsen van de bestelling en de daarbij horende betaling van de integrale prijs (cumulatieve voorwaarden).

De Klant heeft daarbij de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via bankkaart of betalingsapp;
 • via voorafgaandelijke overschrijving op het rekeningnummer aangegeven tijdens de online bestelprocedure.

Skin Esthetiek is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel door Klanten in hun hoedanigheid van consument, worden enkel geleverd in België of Nederland, op het door de Klant aangegeven leveringsadres; artikelen besteld via deze webwinkel door professionele Klanten worden enkel geleverd in de Europese Unie, op het door de Klant aangegeven leveringsadres. De levering van artikelen gebeurt door een pakjesdienst, zoals Bpost en PostNL. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de (aanvaarde) bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering van een artikel, en elke tekortkoming in de uitvoering van een dienst, moeten door de Klant onverwijld schriftelijk worden gemeld aan Skin Esthetiek.

Het risico wegens verlies of beschadiging van een besteld artikel gaat over op de Klant vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Skin Esthetiek.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Skin Esthetiek te wijzen, bv. aan eenieder die beslag zou leggen op nog niet geheel betaalde artikelen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel indien de Klant de bestelling heeft geplaatst in zijn hoedanigheid van consument.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

In geval van een bestelling van goederen, verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant (of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is) het goed fysiek in bezit krijgt. Echter, in geval van een bestelling van meerdere goederen die afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepsingstermijn 14 dagen na de dag waarop de Klant (of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is) het laatst geleverde goed dat deel uitmaakt van de bestelling, fysiek in bezit krijgt.

In geval van een bestelling van diensten, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Skin Esthetiek  (Katrien Sterckx, Molenweg 37 – BE-3080 Tervuren (Duisburg), België) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (Bijlage 1), maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

In geval van een bestelling van goederen, moet de Klant de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Skin Esthetiek heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Skin Esthetiek  (Katrien Sterckx, Molenweg 37 – BE-3080 Tervuren (Duisburg), België). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Skin Esthetiek zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept (en behoudens in het geval een bestelling van diensten waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verzocht om met de uitvoering van de diensten te beginnen binnen de herroepingstermijn), zal Skin Esthetiek alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat  Skin Esthetiek schriftelijk op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Skin Esthetiek wachten met de terugbetaling totdat Skin Esthetiek alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Skin Esthetiek betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie m.b.t. goederen

Krachtens Art. 1649bis-1649nonies B.W. betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Skin Esthetiek klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Skin Esthetiek.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Skin Esthetiek zo snel mogelijk inlichten. Indien de Klant de bestelling heeft geplaatst in zijn hoedanigheid van consument, dient elk gebrek in ieder geval binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld; indien de Klant de bestelling niet heeft geplaatst in zijn hoedanigheid van consument, dient elk gebrek in ieder geval binnen een termijn van 14 kalenderdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Na afloop van de toepasselijke termijn vervalt elk recht op herstelling of vervanging, en ook, voor zover niet in strijd met enige toepasselijke bepaling van dwingend recht of openbare orde, in geval van verborgen gebreken.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen of vervaardigd werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Zonder afbreuk aan enige toepasselijke bepaling van dwingend recht of openbare orde, geeft Skin Esthetiek geen enkele garantie betreffende de geschiktheid van de geleverde goederen voor welk gebruik of welke commercialisatie ook, en draagt geen verantwoordelijkheid in dit verband.

Artikel 8: Bijzondere bepalingen m.b.t. diensten

De verbintenissen van Skin Esthetiek betreffende de levering van diensten, zijn louter inspanningsverbintenissen, waarbij geen enkel resultaat wordt gegarandeerd. De Klant bezorgt Skin Esthetiek stipt alle informatie die nuttig is voor de levering van de diensten door Skin Esthetiek.

Zonder afbreuk aan enige toepasselijke bepaling van dwingend recht of openbare orde, geeft Skin Esthetiek geen enkele garantie betreffende de geschiktheid van de geleverde diensten (of resultaten daarvan) voor welk gebruik of welke commercialisatie ook, en draagt geen verantwoordelijkheid in dit verband.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Skin Esthetiek is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 474 97 37 02, via e-mail op katrien@starfacialtowel.be of per post op het volgende adres: Molenweg – BE-3080 Tervuren (Duisburg), België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Laattijdige betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Skin Esthetiek beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro.

Onverminderd het voorgaande behoudt Skin Esthetiek zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy en gebruik van cookies

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die ontvangen of verzameld worden via de Website, Skin Esthetiek, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën.

Voor een overzicht van alle cookies die onze Website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy, eveneens te consulteren via https://starfacialtowel.be/privacyverklaring/

Artikel 12: Beperking van aansprakelijkheid

Zonder afbreuk aan enige toepasselijke bepaling van dwingend recht of openbare orde (m.n. in het kader van consumentenbescherming), geldt het volgende:

 • Elke aansprakelijkheid van Skin Esthetiek wegens onvoorzienbare schade of gevolgschade wordt uitgesloten; elke vorm van punitieve schadevergoeding wordt uitgesloten.
 • Elke productaansprakelijkheid van Skin Esthetiek wordt uitgesloten.
 • De totale (contractuele, buiten-contractuele of andere) aansprakelijkheid van Skin Esthetiek m.b.t. de geleverde goederen of diensten (of resultaten daarvan), is beperkt tot de prijs van de betreffende goederen of diensten (of resultaten daarvan), behoudens in geval van:
  • opzet of zware fout van Skin Esthetiek of haar aangestelden of lasthebbers; of
  • overlijden of lichamelijk letsel van de Klant ten gevolge van een doen of nalaten van Skin Esthetiek indien de Klant de bestelling heeft geplaatst in zijn hoedanigheid van consument.

Onder “productaansprakelijkheid” wordt in deze Voorwaarden verstaan: aansprakelijkheid van de producent (of als producent beschouwde persoon of onderneming) op basis van enige wetgeving ter uitvoering van Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, of enige vergelijkbare wetgeving.

In geval de Klant een consument is, wordt elke productaansprakelijkheid van Skin Esthetiek uitgesloten wanneer de schade wordt veroorzaakt zowel door een gebrek in het product als door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

De professionele Klant (d.w.z. de Klant die de bestelling plaatst in het kader van zijn beroepsactiviteit) doet onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van elk regresrecht ten aanzien van Skin Esthetiek uit hoofde van productaansprakelijkheid m.b.t. de geleverde goederen.

Artikel 13: Vrijwaring wegens commercieel gebruik of commercialisatie door de Klant of derden

In geen enkel geval zal Skin Esthetiek aansprakelijk zijn voor enige schade die de Klant rechtstreeks of onrechtstreeks zou lijden door commercieel gebruik of commercialisatie door de Klant of een derde van enige producten of diensten (of resultaten daarvan) geleverd door Skin Esthetiek. De Klant en de voormelde derde zijn zelf verantwoordelijk om genoemde producten en diensten (en resultaten daarvan) voorafgaandelijk te testen in functie van het voorgenomen gebruik of de voorgenomen commercialisatie, en de toepasselijke wetgeving. De Klant verbindt zich ertoe om een gepaste verzekering te nemen bij een gereputeerde verzekeringsmaatschappij  om alle risico’s (m.i.v. risico’s m.b.t. productaansprakelijkheid) op elke schade te dekken die de Klant of enige derden (m.i.v. werknemers en consumenten) zouden kunnen lijden, n.a.v. het commerciële gebruik of de commercialisatie van genoemde producten of diensten (of resultaten daarvan) door de Klant of enige derde. De Klant zal Skin Esthetiek vrijwaren (1) tegen alle aanspraken en vorderingen van derden tegen Skin Esthetiek in verband met genoemde schade, (2) tegen alle gerechtelijke uitspraken in dat verband gewezen tegen Skin Esthetiek, alsook de nadelige gevolgen daarvan voor Skin Esthetiek, en (3) voor alle kosten (m.i.v. advocatenkosten en gerechtskosten) die Skin Esthetiek in dat verband zou maken.

Artikel 14: Nietigheid en niet-afdwingbaarheid; niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid of de afdwingbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Skin Esthetiek om enige rechten af te dwingen of uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan, of afstand van zulk recht, en zal nooit de geldigheid of de afdwingbaarheid van zulk recht.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

De Klant verwerft geen enkel intellectueel eigendomsrecht of ander recht op de inhoud of de structuur van de Website, of enig onderdeel daarvan; de Klant verwerft geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de geleverde producten of de resultaten van de geleverde diensten.

Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht; Klachten; Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van (1) de bepalingen van internationaal privaatrecht en (2) het Weens Koopverdrag.

Bij klachten dient de Klant die de bestelling heeft geplaatst in zijn hoedanigheid van consument, zich allereerst te wenden tot Skin Esthetiek; tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Indien de Klant de bestelling heeft geplaatst in zijn hoedanigheid van consument, zijn de rechtbanken van de woonplaats van de Klant (in België of Nederland, gelet op het beperkte doelpubliek van de webwinkel van Skin Esthetiek wat betreft consumenten – zie Artikel 1) bevoegd; in elk ander geval zijn de rechtbanken van arrondissement Leuven (België) bevoegd.

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Aan:

Skin Esthetiek - Katrien Sterckx
Schonenboomstraat 25
BE-3080 Tervuren (Duisburg)
België

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en):
Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.